VITAJTE NA MOJEJ STRÁNKE

JUDr. Stanislava Ďurišová

Advokátska kancelária a Mediačná kancelária

O mne

JUDr. Stanislava Ďurišová

JUDr. Stanislava Ďurišová poskytuje svojim klientom komplexné právne služby, a to formou právnych konzultácií a porád, spisovaním zmlúv, spisovaním podaní rôzneho druhu, právnych rozborov, posudkov a iných listín právneho charakteru, zastupovaním klientov pri rokovaniach s protistranou či obchodnými partnermi, ako aj v konaniach pred súdmi a správnymi orgánmi. Zameriava sa na sporovú agendu, občianske právo, ochranu osobnosti, obchodné právo a trestné právo.

Stanislava Ďurišová

9

Oblasti právnej praxe

Občianske právo hmotné a procesné

zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi

spisovanie kúpnych, darovacích a iných občianskoprávnych zmlúv

vyporiadanie majetku v podielovom spoluvlastníctve

spisovanie iných listín o právnych úkonoch

kompletný právny servis pri prevode, prechode a nájme nehnuteľností – vrátane zabezpečenia zápisov práv do katastra nehnuteľností

dedičské právo

ochrana osobnosti

vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov

právne poradenstvo

Rodinné právo

zastupovanie v rozvodovom konaní

zastupovanie v konaní o určenie či zapretie otcovstva

zastupovanie pri sporoch o výživné

zastupovanie v sporoch o zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, alebo do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov

zastupovanie pri vyporiadaní majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Pracovné právo

zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch so zamestnávateľmi a opačne

spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch

právne poradenstvo

riešenie pracovnoprávnych, pracovných a iných vzťahov

zastupovanie v sporových veciach

Správne právo

zastupovanie v správnom konaní

zastupovanie v priestupkovom konaní

poskytovanie právnej pomoci správnym orgánom a orgánom miestnej samosprávy

právne poradenstvo

podávanie žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu a následné zastupovanie klientov v konaniach o predmetných žalobách pred súdom

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

kompletný právny servis pri založení, vzniku, zmenách a likvidácii obchodných spoločností

prevody obchodných podielov

spisovanie obchodných zmlúv

spisovanie iných listín o právnych úkonoch

zastupovanie pri mimosúdnom i súdnom vymáhaní pohľadávok

zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní

zastupovanie pri náhradách škody a ušlého zisku

bežná právna agenda

zastupovanie pred súdom vo všetkých druhoch obchodných vecí

Trestné právo

obhajoba v prípravnom konaní i v konaní pred súdom

zastupovanie poškodených v adhéznom konaní

spisovanie podnetov a oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu

Mediácia

je moderný a kultúrny spôsob riešenia sporov

je neformálna a dobrovoľná, možno ju kedykoľvek prerušiť

pomáha uzdravovať medziľudské vzťahy

výrazne šetrí čas a peniaze

je vedená osobou odborne spôsobilou, nestrannou, nezaujatou, ochotnou počúvať strany sporu

má za cieľ dosiahnutie dohody sporiacich sa strán

Získajte právne poradenstvo zdarma

Zaregistrujte si stretnutie so mnou a získajte zdarma právne poradenstvo k vášmu prípadu.